รับยื่นวีซ่า

บริการรับปรึกษาการยื่นขอวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าทุกประเทศ ทั่วโลก

เราให้คำปรึกษาการเตรียมเอกสารแบบวิเคราะห์เชิงลึก 

 1. แนะนำรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)
 2. ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 3. เตรียมเอกสาร แปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารจากสำนักงานแปลที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล
 4. การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)
 5. ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 6. การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 7. การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก)

 

หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า

 • ผู้สมัครต้องแสดงสถานะ การเงิน การงาน ความสัมพันธ์ในประเทศไทยที่ชัดเจน
 • หากผู้สมัคร มีผู้สนับสนุน (Sponsor)   เป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
 • ทำตามเงื่อนไขในการสมัครประเภทวีซ่านั่นๆ อย่างเคร่งครัด
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมมีผู้สนับสนุน (Sponsor)  เป็นชาวต่างชาติ(แฟน)  ต้องเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาต่อสถานทูต

          

                                                                                                                                            

 

Visitors: 193,101