รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

รับแปลเอกสาร รับแปลหนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ

รับแปลเอกสารราชการ ธุรกิจ แปลเอกสารด่วน สามารถระบุภาษาที่ให้บริการแปลได้


เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการรับแปลเอกสาร แปลเอกสารด่วน แปลหนังสือรับรองบริษัท, หนังสือบริคณห์สนธิ, คำรับรองรายชื่อพยาน บอจ.2 , รายการจดทะเบียนจัดตั้ง บอจ.3 , รายงานการประชุม , สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5, ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท พค.0401 , ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พค.0403 , และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 , การแปลที่ถูกต้องตามหลักการกรมการกงสุลไทย สามารถแปลเอกสารหนังสือรับรองบริษัทได้ทุกประเทศทั่วโลก พร้อมรับการรับรองเอกสารการแปลจากสำนักงานแปลของเรา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และรับรองจากหน่วยงานของรัฐทุกประเภท

ติดต่อ All Time Translation ศูนย์แปลเอกสาร ติดต่อ All Time Translation ศูนย์แปลเอกสาร ติดต่อ All Time Translation ศูนย์แปลเอกสาร

 

อัตราการรับแปลเอกสาร แปลหนังสือรับรองบริษัท คำรับรอง

All Time Translation รับแปลเอกสารด่วน แปลหนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ทะเบียนพาณิชย์ แปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเป็นฝรั่งเศส หรือแปลภาษาต่าง ๆ ได้ทุกภาษา ราคาเริ่มต้นการรับแปลเอกสารมีดังนี้

 

 

                                     หนังสือรับรองบริษัทในราชอาณาจักรไทย                                                                                                                                   หนังสือรับรองบริษัทจากต่างประเทศ

                                        หนังสือรับรองบริษัท ภาษาไทย เป็น อังกฤษ       ราคาเริ่มต้น   หน้าล่ะ   300  บาท                                                                    หนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ เป็น ไทย       ราคาเริ่มต้น    หน้าล่ะ   350  บาท

                                        หนังสือรับรองบริษัท ภาษาไทย เป็น ฝรั่งเศส       ราคาเริ่มต้น   หน้าล่ะ   600  บาท                                                                   หนังสือรับรองบริษัท ภาษาฝรั่งเศส เป็น ไทย       ราคาเริ่มต้น    หน้าล่ะ   600  บาท

                                        หนังสือรับรองบริษัท ภาษาไทย เป็น จีน              ราคาเริ่มต้น   หน้าล่ะ   400  บาท                                                                    หนังสือรับรองบริษัท ภาษาจีน        เป็น ไทย        ราคาเริ่มต้น    หน้าล่ะ   400  บาท

                                       หนังสือรับรองบริษัท ภาษาไทย เป็น ญี่ปุ่น           ราคาเริ่มต้น   หน้าล่ะ   500  บาท                                                                   หนังสือรับรองบริษัท ภาษาญี่ปุ่น    เป็น ไทย        ราคาเริ่มต้น    หน้าล่ะ   550  บาท

 

                                                                                                   ต้องการแปลเอกสารเป็นภาษาอื่น ๆ ติดต่อสอบถาม All Time Translation ได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาใด ๆ ทั้งสิ้นนะคะ

 

        

 

รับแปลเอกสารพร้อมรับรองการแปลข้อมูล 

รับแปลเอกสาร แปลเอกสารด่วน พร้อมบริการรับรองเอกสารการแปล หนังสือรับรองบริษัท โดยหน่วยงานราชการของรัฐ และสำนักงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

                                                                                                                             

                         ประทับตรารับรองคำแปลโดยสำนักงานแปล                         โนตารีพับลิค สภาทนายความ                          กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ                      สถานทูตฯ (ทั่วโลก) ประจำประเทศไทย                        ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม

 

ติดต่อ All Time Translation ศูนย์แปลเอกสาร ติดต่อ All Time Translation ศูนย์แปลเอกสาร ติดต่อ All Time Translation ศูนย์แปลเอกสาร

Visitors: 216,069