ยื่นขอใบขับขี่สากล

 บริการยื่นขอใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (ใบขับขี่สากล)  International Driving Permit/License

                                     อย่าให้เวลาหมดไปกับการเดินทาง!  ไหนจะรถติด ค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน ร้ายหนักกว่าเดิมคือหาที่จอดรถในขนส่งไม่ได้  หันมาเลือกใช้บริการกับ พวกเรา ออล ไทม์ ทรานสเลชั่น 

                             ที่ให้บริการยื่นขอใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ ใบขับขี่สากล International Driving Permit หรือขอหนังสือรับรองการมีใบขับขี่ Driving License Certificate เพื่อใช้ในการขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ

ที่จะไม่ทำให้คุณเสียเวลาอีกต่อไป กับบริการที่รวดเร็ว เป็นมืออาชีพ กับค่าใช้จ่ายในราคาที่คุณพึ่งพอใจ 

 

หลักฐานประกอบคำขอ “ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ” หรือ “ใบขับขี่สากล”

1. สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง และประวัติหน้าที่มีการแก้ไข ที่ยังไม่หมดอายุ (เอกสารถ่ายให้ชัดเจน)

     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ (เอกสารถ่ายให้ชัดเจน) 

     3. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ หรือ 5 ปี ที่ยังไม่หมดอายุ (เอกสารถ่ายให้ชัดเจนและหากต้องการขับขี่รถจักรยานยนต์เพิ่มด้วย ให้แนบสำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย

     4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม ภาพหลังเป็นสีพื้นไม่มีวิวทิวทัศน์ อายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

     5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือทะเบียนสมรส ใช้กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในใบขับขี่ ไม่ตรงกันกับหนังสือเดินทางเท่านั้น

     เอกสารหลักฐานต่างๆ ทุกฉบับ รบกวน ***เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง*** ให้ครบถ้วน                                                                                                                                            

        

อยู่ใจกลางย่านธุรกิจ ศูนย์แปลเอกสารสีลม อยู่ใกล้กับสถานทูตฯต่างๆ หลายประเทศ เดินทางสะดวกติด BTS ช่องนนทรี

         

  

Visitors: 216,068